متوسطه اول پردیس خوزستان

متوسطه اول پردیس خوزستان

توضیحاتی در مورد مدرسه شما 

سال تاسیس 

معرفی مدیریت 

نحوه وفرابند آموزشی 

افتخارات